Kontakte

Lage und Anfahrt

GRAND HOTEL LLC

STEUERNUMMER:                  9718052160

CHECKPOINT:                         775101001

OGRN:                                     1177746242343

OKPO:                                     09304227

Girokonto:                              40702810538000169669

Bank:                                      PAO SBERBANK

BIC:                                         044525225

Korr. konto:                          30101810400000000225

Firmensitz:

108814, Moskau, Kaluga Autobahn 24. (P Sosenskoje) , d. 1, S. 1, Zzgl. 317/4

Generaldirektor: Elena Alekseevna Ponomareva

Die tatsächliche Korrespondenzanschrift lautet: g.

Moskau, Krasnoprudnaya str., 12